Ett aktivt och grundligt klimatarbete vilar på tre pelare – mäta, minska och binda.

Mäta

Vi har mätt våra utsläpp sedan 2019 och gör det numera enligt den globala standarden Green House Gas Protocol. Det betyder att vi inkluderar hela vår värdekedja – allt från glasproduktion till återvinning.

Minska

Cary Group, koncernen vi ingår i, ska minska CO2e-utsläppen från vår egen verksamhet (Scope 1 & 2) med 42 % i linje med Science Based Target initative’s (SBTi) 1,5°C scenario. Utsläppen från värdekedjan (Scope 3) ska minska i förhållande till bruttovinsten med 52 % till 2030, jämfört med basåret 2022. Vi på Svenska Bussglas har redan börjat minska vårt klimatavtryck; vi har gått över till förnyelsebara elavtal, påbörjat omställningen till en fossilfri fordonsfl otta samt krav ställt vår leverantörskedja.

Läs mer om vårt arbete för uppnå ett cirkulärt flöde av material i våra tjänster här.

Binda

Genom det certifierade och erkända Plan Vivo kompenserar Svenska Bussglas sedan 2021 med koldioxidbindande aktiviteter såsom trädplanteringsprojekt för vårt verksamhetsutsläpp (Scope 1 och 2). Detta är en komplementerande åtgärd som möjliggör acceleration av samhällets klimatanpassning och omställning.

Hållbarhet innefattar inte enbart klimat och miljö, utan även mänskliga rättigheter, antikorruption, jämställdhet samt hälsa och säkerhet. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom Cary Group.