Ett aktivt och grundligt klimatarbete vilar på tre pelare – mäta, minska och binda.

Mäta

Vi har mätt våra utsläpp sedan 2019 och gör det numera enligt den globala standarden Green House Gas Protocol, inkluderat Scope 1, 2 och 3. Det betyder att vi inkluderar hela vår värdekedja – allt från produktionen av det glas vi köper in till återvinningen av det förbrukade glaset.

Minska

Cary Group, där Svenska Bussglas ingår, har åtagit sig att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalets mål på 1,5°C. Det är ett naturligt steg i koncernens hållbara strategi, där hållbarhet är inkluderat genom hela kunderbjudandet.

Baserat på mätningar och beräkningar av koncernens koldioxidutsläpp 2020 har Cary Group som mål att minska koldioxidutsläppen med 41 procent fram till år 2030.

De största utsläppsområdena för Svenska Bussglas är energiförbrukning, transporter och produktionen av det glas vi köper in. Vi har därför redan nu gått över till förnyelsebara elavtal, påbörjat omställningen till en fossilfri fordonsflotta samt kravställt vår leverantörskedja.

Binda

Genom Plan Vivos trädplanteringsprojekt har koncernen sedan 2020 klimatkompenserat för en del av koncernens utsläpp. Från och med 2021 klimatkompenseras alla rutbyten till 100 procent. Detta sker genom att kompensera för Scope 1, 2 och 3 – vilket betyder att vi inte bara tar ansvar för våra egna utsläpp, utan även för utsläpp från våra leverantörer.

Kompensationen baserar sig på tredje parts verifierade mätningar och beräkningar i linje med ISO standarden ISO 14021 samt baserat på senaste klimatavtrycksberäkningarna. Cary Group binder alla utsläpp med en marginal på 10 procent för att säkerställa att alla utsläpp för våra tjänsters koldioxidavtryck kompenseras.

Klimatkompensering sker genom varierande trädplanteringsprojekt som är Plan Vivo certifierade via ZeroMission. Träden som planteras är av inhemska arter och projekten inkluderar även skogsjordbruk, fattigdomsbekämpning och vattenförsörjning – med hänsyn tagen till alla aspekter av hållbarhet.

Hållbarhet innefattar inte enbart klimat och miljö, utan även mänskliga rättigheter, antikorruption, jämställdhet samt hälsa och säkerhet. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom Cary Group.