Nyheter

Stark organisk tillväxt och fortsatt europeisk expansion

februari 2022

Fjärde kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 53% till 532 MSEK (349).
  • Justerad EBITA ökade till 36 MSEK (20), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 6,7% (5,9).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13 MSEK (11).
  • Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 22 MSEK (13).
  • Justerat resultat för perioden uppgick till 20 MSEK (-20).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 kronor (-0,19).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33 MSEK (5).

Jämförelsestörande kostnader uppgick till 9 MSEK (2) i det fjärde kvartalet 2021.

VD har ordet
När vi summerar 2021 och den första tiden som börsnoterat bolag kan vi konstatera att utvecklingen i verksamheten är fortsatt god. Försäljningen ökade med totalt 30% för 2021 och uppgick till 2 141 MSEK (1 651) och kan framför allt kopplas till de förvärv som gjorts under året. Trots fortsatt pandemi med nedstängningar i länder som Norge och Storbritannien ökade även den organiska tillväxten för gruppen med 6% för 2021. Det är glädjande att kunna uppvisa en stark organisk försäljningstillväxt för året trots påverkan av covid-19. Till detta ska läggas att börsnoteringen var ett omfattande projekt, som tagit tid och resurser i anspråk. Att vi ändå kunnat ta vara på möjligheterna och ökat tillväxten genom förvärv ser jag som ett styrkebesked från Cary Group. I det fjärde kvartalet 2021, vilket är det säsongsmässigt minsta, ökade Cary Groups nettoomsättning med totalt 53% och uppgick till 532 MSEK (349), med en organisk försäljningstillväxt om 8%, främst drivet av en stark efterfrågan och tillväxt i Sverige.

I det fjärde kvartalet slöt vi avtal om två plattformsförvärv och ett tilläggsförvärv. De två plattformsförvärven innebär att vi inom vår region Övriga Europa etablerar oss på två nya geografiska marknader, Tyskland och Portugal. I Tyskland genom förvärv av Zentrale Autoglas, en ledande aktör inom reparation och byte av bussglas och i Portugal genom förvärv av ExpressGlass, verksamma inom reparation och byte av fordonsglas. Med förvärvet av ExpressGlass utökar vi vår ställning på den Iberiska halvön, vilket vi förväntar oss ger operationella och kommersiella fördelar. I Norge slöt vi avtal om ett tilläggsförvärv av MPS Bilskade, verksamma inom större och lättare bilskador. Förvärvet innebär en stärkt marknadsposition i landet och ett breddat erbjudande mot försäkringsbolagen samt en utökad närhet till våra kunder med ett väsentligt större verkstadsnätverk. Förvärvet är en del av vår nordiska expansionsstrategi där vi breddar oss inom en ytterligare vertikal. Samtliga förvärv slutförs i början av 2022.

Justerad EBITA ökade med 19% för 2021 och uppgick till 294 MSEK, som ett resultat av den ökade försäljningen, motsvarande en lönsamhet om 13,7% (15,0). I det fjärde kvartalet ökade justerad EBITA med 75% och uppgick till 36 MSEK vilket motsvarar en lönsamhet mätt i justerad EBITA-marginal om 6,7% (5,9). Förutom fokus på integration av nyförvärvade bolag för att utvinna skalfördelar för att öka lönsamheten ser vi även över specifika åtgärder i vissa länder där lönsamheten är lägre samt arbetar med att höja den operationella effektiviteten i våra verkstäder. Vi arbetar för att nå vårt finansiella mål om en justerad EBITA-marginal på 20% på sikt.

Vi bedömer att efterfrågan för våra tjänster och möjligheten för tillväxt är god i takt med att samhället öppnas upp och restriktioner på grund av Covid-19 successivt försvinner. Vi ser fram emot att integrera våra nyförvärvade verksamheter under året och ser positivt på möjligheterna att utföra ytterligare förvärv och därmed fortsätta vår expansionsresa, vilket är en viktig del av vår strategi.

Presentation av rapporten
En telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl 10.00.Rapporten presenteras av Anders Jensen, VD, samt av Joakim Rasiwala, ekonomi- och finansdirektör. Du kan följa sändningen av konferensen via:
https://tv.streamfabriken.com/cary-group-q4-2021/register

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.carygroup.com efteråt.

Kontaktinformation för konferenssamtal:
DK: +4582333194
SE: +46856642693
UK: +443333009273
US: +1 6319131422 PIN US: 98839649#

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 08.00 CET.

Anders Jensen, VD Cary Group

Stockholm 11 februari 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-11 08:00 CET.

cary-group-delarsrapport-q4-final

Tillbaka till nyheter