Ordförandeskifte i Cary Group väntas genomföras efter noteringen

14 sep, 2021

Cary Group har idag offentliggjort ett prospekt med anledning av erbjudandet av aktier och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm. Av prospektet framgåratt styrelsens nuvarande ordförande Magnus Lindquist önskar lämna över ordförandeskapet efter noteringen genomförts. Styrelseledamoten Juan Vargues har meddelat att han står till förfogande som ny styrelseordförande. Magnus Lindquist kommer att kvarstå som ordinarie ledamot, vilket betyder att styrelsens sammansättning i övrigt är oförändrad.

Cary Groups huvudägare, Cidron Legion S.á r.l. (”Huvudägaren”) som indirekt kontrolleras av Nordic Capital VIII[1], har meddelat styrelsen att man avser kalla till en extra bolagsstämma för beslut om styrelseförändringarna i anslutning till publiceringen av Cary Groups delårsrapport för perioden januari-september 2021. Ett beslut om att utse Juan Vargues till ny styrelseordförande förutsätter att Juan Vargues vid den extra bolagsstämman erhåller mer än hälften av de avlagda rösterna. Huvudägaren stödjer ett beslut att utse Juan Vargues till ny styrelseordförande.

“Under mitt ordförandeskap har jag sett Cary Group växa till en marknadsledare i Norden och genomföra en framgångsrik europeisk expansion. Genom en förvärvsstrategi och fokus på kundnöjdhet har ledningen och medarbetarna levererat en lönsam tillväxt och bibehållit en stark marknadsposition”, säger Magnus Lindquist, Styrelseordförande Cary Group.

”Cary Group har ett starkt kunderbjudande med tydligt hållbarhetsfokus och har vuxit till en nordisk marknadsledare med starka positioner i Storbritannien och Spanien. Med stöd av strukturella tillväxttrender och förvärvsagenda har bolaget goda förutsättningar att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv för att fortsätta driva konsolideringen av den europeiska marknaden för reparation och byte av fordonsglas. Jag ser fram emot att stödja bolaget i den europeiska tillväxtresan och att nå de finansiella mål som styrelsen antagit”, säger Juan Vargues, Styrelseledamot, Cary Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Lindquist, Styrelseordförande
magnus.lindquist@cordet.com eller +46 73 316 09 63

Juan Vargues, Styrelseledamot
juan.vargues@dometic.com eller +46 70 640 0765

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication på Cary Group
helene.gustafsson@carygroup.com eller +46 70 868 40 50

[1] Referenser till ”Nordic Capital VIII” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited).

Tillbaka till nyheter