Personuppgiftspolicy

Information

För oss på Svenska Bussglas AB är vår personal, våra kunder och leverantörer samt våra samarbetspartners förtroende en stor tillgång.

Det är därför viktigt att man ska känna sig trygg med att vi behandlar personuppgifter i enlighet med, Dataskyddsförordningen/GDPR.

Svenska Bussglas AB, org.nr 556577–2232, är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett riktigt sätt.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer och IP-nummer kan klassas som personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter lämnas/inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås, eller i övrigt i samband med en kundrelation.

Vi kan också behandla personuppgifter för en kontaktperson hos någon leverantör till oss, eller om man söker arbete hos oss. Vi lagrar aldrig någon känslig information om det inte särskilt givits samtycke till det.

Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för administration och för att fullgöra ingångna avtal, samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

I första hand samlar vi in och behandlar kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och
e-post. Är du anställd på Svenska Bussglas AB behandlar vi också bankuppgifter och underlag för att fullgöra ingånget anställningsavtal.

Vad har vi laglig grund att behandla personuppgifter?

Vår behandling av personuppgifter sker efter ett antal legala grunder, som beskrivs i detta avsnitt.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal, exempelvis för att genomföra uppdrag och för att kunna fakturera.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Vi sparar dock endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla denna rättsliga förpliktelse.

En del av den behandling av personuppgifter vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till om våra varor och tjänster.

Slutligen kan vi behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke. Detta samtycke kan alltid återkallas. För att återkalla ett samtycke kontaktas vi via de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska, för att skydda insamlade personuppgifter och i övrigt säkerhetsställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Den registrerades rättigheter

Svenska Bussglas AB ansvarar för att insamlade personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer på begäran eller på eget initiativ att gallra, rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga, missvisande eller där vi inte längre behöver uppgiften för att fullgöra bestämt ändamål.

Tillgång till personuppgifter:
Det innebär rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende den enskildes registrerade personuppgifter, samt vilka mottagare personuppgiften har.

Den registrerade har också rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats om inte uppgiften kommer direkt från den enskilde, samt hur länge uppgifterna sparas. Vidare finns rätten att i registerutdraget få information om övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av personuppgifter:
Vi kommer på begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar.

Radering av personuppgifter:
Det innebär rätt att begära att personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling:
Det innebär att personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Rätt till datorportabilitet:
Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Invänder man mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Direkt marknadsföring
Om man önskar att vi inte behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring invänder man mot sådan behandling genom att skicka e-post till info@svenskabussglas.se alternativt kontakta oss via uppgifterna som finns på vår hemsida. När har vi mottagit invändningen kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Klagomål
Eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter görs till Datainspektionen.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi kan komma att lämna dina uppgifter till samarbetspartners och leverantörer för att underlätta leverans av beställd tjänst eller produkt.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.