Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Cary Group Holding AB (publ)

november 2021

På begäran av huvudägaren Cidron Legion S.à r.l. (”Huvudägaren”), som per dagen för denna kallelse innehar 30,0 % av aktierna och rösterna i bolaget, och som tidigare kommunicerats kallas härmed aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ), org. nr. 559040-9388, (“Cary Group”) till extra bolagsstämma den 7 december 2021.

Stämman kommer genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 december 2021.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 29 november 2021,
  • dels senast den 6 december 2021 ha anmält sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 29 november 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 1 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Cary Groups webbplats, www.carygroup.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Cary Group Holding AB (publ), ”Bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 6 december 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 6 december 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Cary Groups hemsida, www.carygroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Cary Group, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Cary Groups förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Cary Group senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast den 27 november 2021, till adress Cary Group Holding AB (publ), Hammarby Kaj 10D, 120 32, Stockholm. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Cary Groups hemsida, www.carygroup.com, senast den 2 december 2021. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på Cary Groups huvudkontor i Stockholm, Hammarby Kaj 10D, samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

I Cary Group finns totalt 131 848 996 aktier och röster. Cary Group innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av justeringsperson
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av ny styrelseordförande
  7. Fastställande av ersättning till styrelsen

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Till ordförande för stämman föreslås advokat Johan Thiman.

Val av justeringsperson (ärende 2)

Till justeringsperson föreslås Jonas Lagerroos (representerande Huvudägaren), eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Cary Group, baserat på bolagsstämmoaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av ny styrelseordförande (ärende 6)

I enlighet med tidigare kommunikation föreslår Huvudägaren att nuvarande styrelseledamoten Juan Vargues utses till ordförande i styrelsen.

Juan Vargues, född 1959, utbildning omfattar en executive masterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet, studier inom företagsledning vid International Institute for Management Development i Lausanne, studier inom företagsekonomi vid Barcelonas Universitet samt ingenjörsstudier vid Upper Technical School of Agricultural Engineers of Madrid. Juan Vargues är även styrelseledamot för Munters Group AB samt VD och koncernchef för Dometic Group AB. Juan Vargues tidigare uppdrag omfattar vice VD på ASSA ABLOY Group, VD på ASSA ABLOY Entrance Systems samt VD och koncernchef på Besam Group. Juan Vargues är oberoende i förhållande till Cary Group och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Juan Vargues äger 182 162 aktier i Cary Group.

Nuvarande styrelseordföranden Magnus Lindquist föreslås kvarstå som ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsen består även av ledamöterna Joakim Andreasson, Magdalena Persson, Leif Ryd samt Ragnhild Wiborg.

Fastställande av ersättning till styrelsen (ärende 7)

Årsstämman 2021 fastställde att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 kronor/år, att arvode till ordinarie ledamot i styrelsen ska utgå med 300 000 kronor/år, och att sådant arvode ska justeras för det fall styrelseledamot tillkommer eller avgår under perioden.

Huvudägaren förslår att styrelsearvoden för vardera styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden förblir oförändrat i förhållande till beslutet vid årsstämman 2021 intill slutet av nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande styrelseordförande i förhållande till uppdragets tid.

Förslaget innebär att Magnus Lindquist, för perioden som styrelsens ordförande, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden). Vidare innebär förslaget att Juan Vargues, för perioden som styrelseledamot, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till ordinarie ledamot i styrelsen (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________

Stockholm i november 2021
Cary Group Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador. Vi erbjuder tjänster som hjälper till att upprätthålla livslängd, värde och säkerhetsfunktioner på motorfordon genom att sträva efter att alltid reparera istället för att byta ut. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Kallelse till extra bolagsstämma i Cary Group Holding AB (publ)

Tillbaka till nyheter