Nyheter

Hög förvärvstillväxt resulterade i stark tillväxt

november 2021

Tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 28% till 577 MSEK (450).
  • Justerad EBITA ökade till 82 MSEK (76), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 14,2% (16,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11 MSEK (73).
  • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 69 MSEK (73).
  • Justerat resultat för perioden uppgick till 4 MSEK (27).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,45 kronor (0,24).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43 MSEK (38).

Jämförelsestörande kostnader uppgick till 58 MSEK (0) i det tredje kvartalet 2021 och är framför allt hänförliga till börsnoteringen.

VD har ordet
I september nådde vi en viktig milstolpe i vår 73-åriga historia genom en framgångsrik börsnotering på Nasdaq Stockholm. Vi är mycket stolta över att intresset för bolaget var stort, från institutionella investerare såväl som från allmänheten, och vi vill varmt välkomna alla nya aktieägare.

Vi fortsätter vår aktiva förvärvsstrategi vilket under det tredje kvartalet resulterade i en ökning av vår nettoomsättning med 28%. Under kvartalet slutfördes förvärvet av Ralarsa i Spanien, ytterligare ett viktigt steg i vår fortsatta expansion i Europa. Bolaget har under sina första två månader inom Cary Group inlett starkt, vilket ytterligare stärker vår tidigare uppfattning om att förvärvet är helt rätt strategiskt och operationellt. Under kvartalet slutförde vi fyra förvärv, som tillsammans representerar en årsomsättning om drygt 300 MSEK. Totalt i år har vi gjort 15 förvärv med en årsomsättning om drygt 500 MSEK.

Vi arbetar ständigt för att öka vinstnivån i Cary Group genom att se över och förbättra vår verksamhet och den operationella effektiviteten i våra verkstäder samt realisera synergier i våra förvärv. Vi har nu möjlighet att intensifiera detta arbete när pandemirelaterade restriktioner avtar. I takt med att vårt affärsområde Övriga Europa tilltar i storlek ger det oss också möjligheter till ytterligare skalfördelar.

Vi verkar på en icke cyklisk marknad med god underliggande tillväxt. När pandemirelaterade restriktioner nu hävs ser vi positivt på de organiska tillväxtmöjligheterna. Förvärv stärker vår marknadsposition och möjliggör synergier och skalfördelar. Vi är optimistiska över möjligheterna på våra marknader och därmed att nå våra finansiella mål.

Presentation av rapporten
En kombinerad webcast och telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl 11.00.Rapporten presenteras av Anders Jensen, VD, samt av Joakim Rasiwala, ekonomi- och finansdirektör. Du kan följa videosändningen av konferensen via:
https://tv.streamfabriken.com/cary-group-q3-2021.

En inspelad version av videosändningen kommer att finnas tillgänglig på www.carygroup.com efteråt.
Kontaktinformation för konferenssamtal:
SE: +46 8 505 583 56
UK: +44 3333 009 273
US: +1 631 913 14 22 PIN US: 74641908#

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08.15 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador. Vi erbjuder tjänster som hjälper till att upprätthålla livslängd, värde och säkerhetsfunktioner på motorfordon genom att sträva efter att alltid reparera istället för att byta ut. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-12 08:15 CET.

caryq3report-sve

Tillbaka till nyheter