Nyheter

Cary Group ansluter sig till Science Based Targets initiative

maj 2022

Cary Group strävar efter att vara ledande inom satsningar på klimatåtgärder inom sin bransch. Bolaget har därför, som en del i sin strategi, formulerat en hög och tydlig målsättning för hur man ska minska sitt klimatavtryck. Cary Group ansluter sig därmed till Science Based Targets initiative (SBTi) som ett nästa steg i att nå målet att reducera sina utsläpp i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål till 2030.

Cary Group har åtagit sig att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalet. Det är ett naturligt steg i Cary Groups hållbara strategi, där hållbarhet är inkluderat genom hela kunderbjudandet såsom digitala lösningar, närhet till kunderna genom ett brett verkstadsnätverk, erbjudande av eldrivna lånefordon, fokus på att höja reparationsgraden vilket minskar CO2utsläppen1 samt återvinning av glasrutor2.

Baserat på beräkningar av koncernens koldioxidutsläpp 2020 har Cary Group som mål att minska koldioxidutsläppen med 41 procent fram till år 2030. Målen som följs upp årligen är i linje med Science Based Targets initiatives kriterier och Parisavtalets mål på 1,5°C Nyförvärvade företag får en anpassningsperiod på två år, vilket betyder att målen följs upp både exklusive och inklusive nyförvärv. Genom att ansluta sig till SBTi vill Cary Group få sina hållbarhetsmål validerade enligt vetenskapliga kriterier.

Koncernens minskningsmål baseras på tre reduktionsområden, där åtgärder och mål definierats inom respektive område. För att nå målet år 2030 behöver Cary Group säkerställa fossilfria transporter både internt och externt, kontinuerligt öka andelen förnyelsebar el och värme samt minska klimatpåverkan av det producerade glaset bolaget köper in.

Hållbarhet är en integrerad del av Cary Groups strategi och av avgörande betydelse för såväl samhället omkring oss som för affärerna. Vi arbetar hela tiden med våra kunder och leverantörer för att utveckla ett mer hållbart kunderbjudande. Att sätta vetenskapligt baserade mål understryker vår beslutsamhet att minska växthusgasutsläpp, säger Mia Ejendal, Cary Groups COO och Hållbarhetschef.

SBTi är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Kraven från SBTi inkluderar att utsläpp av växthusgaser måste minska i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål samt omfatta Scope 1, 2 och 3 om mer än 40% av bolagets utsläpp sker i Scope 3.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication Cary Group
Tel: +46 70 868 40 50
E-post:Helene.gustafsson@carygroup.com

Mia Ejendal, COO Cary Group
Tel: +46 73 600 33 63
E-post:mia.ejendal@carygroup.com

1 Att byta ut en vindruta ger direkta utsläpp på cirka 44 kg CO2e (koldioxidekvivalenter), inklusive produktion, transport och återvinning, baserat på nordiska data. Reparation av en vindruta resulterar däremot i ett koldioxidavtryck på näst intill 0 kg CO2e. Under 2021 uppgick Cary Groups repair rate (antalet reparationer i förhållande till antalet utbytta vindrutor) till 30% vilket innebär att vi sparat 6800 ton CO2 ekvivalenter.
2 90% av glaset från utbytta vindrutor som omhändertas i våra verkstäder återanvänds. 100% skickas till återvinning.

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och Tyskland specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Cary Group ansluter sig till Science Based Targets initiative

Tillbaka till nyheter