Uttalande från den oberoende budkommittén för Cary Group Holding AB (publ) med anledning av det höjda offentliga kontanterbjudandet från Teniralc BidCo AB om 70 kronor per aktie

Den oberoende budkommittén för Cary Group Holding AB (publ) (”Cary Group” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt alla aktieägare att acceptera det höjda erbjudandet från Teniralc BidCo AB (”Teniralc”). Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén för Cary...

Hög försäljningstillväxt på en växande marknad

Andra kvartalet 2022Nettoomsättningen ökade med 81% och uppgick till 1 050 MSEK (575). Organisk tillväxt uppgick till 5%.Justerad EBITA ökade till 168 MSEK (103), vilket motsvarar en marginal om 16,1% (18,0).Periodens resultat uppgick till 100 MSEK (26) och resultat...

Hög försäljningstillväxt och en stark start på året

Första kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade med 65% och uppgick till 756 MSEK (457). Organisk tillväxt var 7%.Justerad EBITA ökade till 88 MSEK (73), vilket motsvarar en marginal om 11,6% (15,9).Periodens resultat uppgick till 33 MSEK (32) och resultat per aktie...